Monthly Archives: December 2017

Military telephone cable as the antenna wire. How big are the losses?

The DL-1000, which is the defense’s telephone wire, consists of 7 strands. 4 from copper and 3 galvanized steel wires and an insulating coating. It is popular as antenna wire. The question is how it stands against copper wire regarding losses on short wave.

The MMANA simulation program allows you to select materials in the antenna conductors. The difference in material losses between copper and steel wire amounts to more than 3 dB for a 20m dipole.

To make a practical measurement, a dipole for 14 MHz was mounted with the center 7 meters above ground and the ends one meter lower. A MINI VNA was connected to the 37 meter long RG 213 coaxial cable and the length was retracted. However, the cable is simulated as loss-free.

In addition to 1.5 square mm copper, 1 mm plastic coated soft steel wire was used, which is used in the garden.

The feed impedance was measured at the resonance point when it was pure resistive.

Results:

Impedance ohm

Copper         53

DL 1000        64.7

Steel wire     74.2

Thus, an additional loss resistance of 11.7 ohm for DL ​​1000 and 21.2 ohm for steel wire. This corresponds to 18% or 0.85 dB extra power loss for DL ​​1000 and 28.6% or 2.3 dB for the steel wire.

Additional information:

The DC resistance of a strand of DL1000 is 7 ohms/100m.

I have simulated what happens with an LW of 100 meters at 14 MHz:

When I measured a dipole, the feed impedance increased by about 12 ohms when I used the DL1000 instead of the FK 1.5. This means that a 12 ohm loss resistor is in series with the copper wire feed impedance. For steel wire, the corresponding loss resistance was 21 ohms.   I then put the corresponding loss resistance in all the current maxima on the long wire. One can see it as 10 series-connected half-wave dipoles.   The result was that a 100 meter long wire of 14 MHz with the DL1000 had 1.6 dB of lower gain than an LW of copper! For a half-wave dipole, the corresponding losses were 0.85 and 2.3 dB, respectively. The longer the antenna is, the more important with good material in the wire (and, of course, low losses in the ground).   In figures: Gain Cu = 10.7 dBi, Gain DL1000 = 9.13 dBi and Gain steel wire = 8.44 dBi. The latter result does not correspond to what you get if you choose steel as material in the antenna wire in MMANA. Then Gain = 7.1 dBi ie 3.63 dB worse than with copper. The same goes for half-wave dipoles.   By comparison, a 3 element monoband has a gain of about 12 to 13 dBi.    

If the antenna length is increased to 200 meters, the gain increases:
Gain Cu = 12.16 dBi, Gain DL1000 = 10.18 dBi ie an additional 1.43 (Cu) and 1.05 dB (DL1000) respectively. For steel wire the gain is then 8.1 dBi.

Below a 10 wavelength long wire 1 wavelength up on 14 MHz.
With Copper Line:

 

With (a half from) DL1000:

With steel wire:

DL-1000 som antenntråd. Hur stora blir förlusterna?

DL-1000, som är försvarets telefontråd består av 7 kardeler. 4 förtennta koppartrådar och 3 förzinkade ståltrådar och ett isolerande hölje. Den är populär som antenntråd. Frågan är hur den står sig mot FK 1,5 när det gäller förluster på kortvåg.

I simuleringsprogrammet MMANA kan man välja material i antennledarna. Skillnaden i materialförluster mellan koppar- och ståltråd uppgår till över 3 dB för en 20m-dipol.

För att göra en praktisk mätning monterades en dipol för 14 MHz med mitten 7 meter över mark och ändarna någon meter lägre. En MINI VNA anslöts till den 37 meter långa koaxialkabeln av typ RG 213 och kabellängden simulerades bort. Dock simuleras kabeln som förlustfri.

Förutom FK 1,5 testades 1 mm plastbelagd mjuk ståltråd, som används i trädgården.

Matningsimpedansen mättes vid resonanspunkten när den var rent resistiv.

Resultat:

Impedans ohm

FK 1,5                    53

DL 1000               64,7

Ståltråd               74,2

Alltså en extra förlustresistans på 11,7 ohm för DL 1000 och 21,2 ohm för ståltråden. Det motsvarar 18 % eller 0,85 dB extra effektförlust för DL 1000 och 28,6 % eller 2,3 dB för ståltråd.

 

Nu har jag simulerat vad som händer med en LW på 100 meter på 14 MHz:

När jag mätte på en dipol ökade matningsimpedansen med ca 12 ohm när jag använde DL1000 i stället för FK 1,5. Det betyder att ett förlustmotstånd på 12 ohm ligger i serie med matningsimpedansen för koppartråd.

För ståltråd var motsvarande förlustmotstånd 21 ohm.

 

Jag lade då motsvarande förlustmotstånd i alla strömbukar på långwiren. Man kan ju se den som 10 seriekopplade halvågsdipoler.

 

Resultatet blev att en 100 meters longwire på 14 MHz med DL1000 har 1,6 dB sämre förstärkning än en LW av FK !,5 och en longwire av ståltråd har 2,26 dB sämre förstärkning.

För en halvvågsdipol var motsvarande förluster 0,85 respektive 2,3 dB.

Ju längre antennen är desto viktigare med bra material i tråden (och givetetvis låga förluster i marken).

 

I siffror: Gain Cu = 10,7 dBi, Gain DL1000 = 9,13 dBi och Gain ståltråd = 8,44 dBi.

Det senare resultatet överensstämmer inte med vad man får om man väljer stål som material i antenntråden i MMANA. Då blir Gain = 7,1 dBi dvs 3,63 dB sämre än med koppar. Samma sak gäller för halvågsdipoler.

 

Som jämförelse har en 3 elements monobander en förstärkning av ca 12 till 13 dBi.

 

 

Om trådlängden ökas till ca 200 meter ökar förstärkningen:

Gain Cu = 12,16 dBi, Gain DL1000 = 10,18 dBi

dvs ytterligare 1,43 (Cu) respektive 1,05 dB (DL1000)

Med Kopparlina:

Med en tråd från DL1000:

 

DL-1000 som antenntråd. Hur stora blir förlusterna?

2017-12-23

Mätningar gjordes på en dipol för 20 m. Som referens användes FK 1,5. Förutom DL 1000 mättes förlusterna på 1 mm plastisolerad mjuk ståltråd.

DL 1000 hade 0,85 dB större förluster än FK 1,5 och ståltråden 2,3 dB större förluster.

Detaljer kan studeras under “Antenner”:

DL-1000 som antenntråd. Hur stora blir förlusterna?

 

Nu har jag simulerat vad som händer med en LW på 100 meter på 14 MHz.

När jag mätte på en dipol ökade matningsimpedansen med ca 12 ohm när jag använde DL1000 i stället för FK 1,5. Det betyder att ett förlustmotstånd på 12 ohm ligger i serie med matningsimpedansen för koppartråd.

För ståltråd var motsvarande förlustmotstånd 21 ohm.

 

Jag lade då motsvarande förlustmotstånd i alla strömbukar på långwiren. Man kan ju se den som 10 seriekopplade halvågsdipoler.

 

Resultatet blev att en 100 meters longwire på 14 MHz har 1,6 dB sämre förstärkning än en LW av FK !,5 och en longwire av ståltråd har 2,26 dB sämre förstärkning.

För en halvvågsdipol var motsvarande förluster 0,85 respektive 2,3 dB.

Ju längre antennen är desto viktigare med bra material i tråden (och givetetvis låga förluster i marken).

 

I siffror: Gain Cu = 10,7 dBi, Gain DL1000 = 9,13 dBi och Gain ståltråd = 8,44 dBi.

 

Det senare resultatet överensstämmer inte med vad man får om man väljer stål som material i antenntråden i MMANA. Då blir Gain = 7,1 dBi dvs 3,63 dB sämre än med koppar. Samma sak gäller för halvågsdipoler.